Ավանդ «Privé»

Յունիբանկը ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց առաջարկում է բարձր եկամտաբերությամբ «Privé» ավանդը, որը կարելի է ձևակերպել ինչպես ՀՀ դրամով, այնպես էլ արտարժույթով` ԱՄՆ դոլարով, եվրոյով և ռուսական ռուբլով: Ավանդի տոկոսադրույքը կազմում է մինչև 10.0% տարեկան, եթե գումարը տեղաբաշխվում է ՀՀ դրամով:

Ավանդի պայմանները բավականին ճկուն են և հաճախորդին հնարավորություն են տալիս ստանալու ոչ միայն բարձր եկամուտ, այլ նաև` արդյունավետ կառավարել խնայողությունները: Ավանդատուն կարող է համալրել կամ մասնակի հետ կանչել ավանդի գումարը, ինչպես նաև ընտրել տոկոսների հաշվեգրման տարբերակը` ամենամսյա կամ ժամկետի վերջում:

Unibank Privé-ի հաճախորդ կարելի է դառնալ` ձևակերպելով առնվազն 20 մլն ՀՀ դրամ կամ 50 000 ԱՄՆ դոլար/եվրո կամ ռուսական ռուբլով համարժեք գումարի ավանդ:

ԱՎԱՆԴԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

Ավանդի գործողության ժամկետը /10.10.17 - 31.12.17/

30 օր 31-60 օր 61-80 օր 81-90 օր 91-180 օր 181-270 օր 271-365 օր 366-730 օր
Տարեկան տոկոսադրույք USD 1.0% 2.0% 2.0% - 2.5% 2.2% - 2.7% 2.5% - 3.0% 2.9% - 3.5% 3.8% - 4.4% 4.1% - 4.7%
EUR 0.5% 1.0% 0.65% - 1.25% 0.7% - 1.3% 0.9% - 1.5% 1.4% - 2.0% 2.5% - 3.1% 2.6% - 3.2%30-40 օր 41-60 օր 61-80 օր 81-90 օր 91-180 օր 181-270 օր 271-365 օր 366-730 օր
Տարեկան տոկոսադրույք AMD 5.0% 5.5% 5.3% - 5.8% 5.8% - 6.3% 7.9% - 8.5% 8.4% - 9.0% 9.4% - 10.0% 9.4% - 10.0%
RUB - - - - 5.0% - 6.0% 6.5% - 7.0% 8.5% - 9.0% -
 • Ավանդը նախատեսված է այն ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց համար, որոնք Prive հաճախորդներ են
 • Տոկոսագումարի վճարման պայմանները սահմանվում են ամենամսյա կամ ժակետի վերջում:


Սակագներ և տույժեր

 1. Ավանդատուի նախաձեռնությամբ ավանդային պայմանագրի ժամկետի սկզբից 30 օր հետո վաղաժամկետ խզման դեպքում (միայն ֆիզիկական անձանց համար) ավանդային տոկոսադրույքը հաշվարկվում է համաձայն հետևյալ դրույքաչափերի` AMD/USD/EUR/RUR համապատասխանաբար 4%/2%/1%/1% տարեկան՝ բանկում դրամական միջոցների փաստացի ներդրման ժամանակահատվածի համար /եթե խզումը կատարվում է մինչև 30 օրը, ապա տոկոսադրույքը կազմում է 0,1% տարեկան/:
 2. Ավանդի գծով տոկոսների վերադարձն ու վճարումը կատարվում է միայն հաճախորդի ընթացիկ բանկային հաշիվների միջոցով: Հաճախորդի ընթացիկ բանկային հաշիվներից գանձվում է հաշիվների սպասարկման տարեկան վճարը` բանկում գործող սակագների համաձայն:

Տոկոսադրույքների վերաբերյալ տեղեկատվություն

 1. Տարեկան պարզ տոկոսադրույք` տարեկան կտրվածքով ավանդային պայմանագրով սահմանված տոկոսադրույք, որի հիման վրա բանկը հաշվարկում է ավանդատուին վճարման ենթակա տոկոսագումարը: Տվյալ տեսակի ավանդային պայմանագրով վճարվող տոկոսների հաշվարկման բանաձև`

  (ԱԳ * Տ / 365 * ՕՐ)*90% (– 10% եկամտահարկ), որտեղ

  ԱԳ` ներդրված ավանդի գումար
  Տ` տարեկան պարզ տոկոսադրույք
  ՕՐ` ավանդի ներդրման օրերի քանակ` հաշվի առնելով ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքի հ. 907 կետ 1, համաձայն որի ավանդի գումարի նկատմամբ ավանդի ներդրման և վերադարձման օրերի համար տոկոսագումար չի հաշվարկվում:
  Օրինակ 1
  Ավանդի ներդրման օրերի քանակ` 365 օր
  Ավանդի գումար` 40 000 000 AMD
  Տարեկան տոկոսադրույք` 10.0%

  40 000 000 * 10 /100 / 365 * 363 *90% = 3 580 274 AMD

 2. Տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն (APY)`ցույց է տալիս, թե որքան կկազմի ավանդի տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը հաճախորդի կողմից ավանդի հետ կապված պարտադիր վճարներ կատարելու և ստացված տոկոսագումարները մայր գումարին ավելացնելու (կապիտալացման) արդյունքում:

  որտեղ`

  A -ավանդի սկզբնական գումար,
  n- ավանդի դիմաց դրամական հոսքերի հերթական համար,
  N- ավանդի դիմաց դրամական հոսքերի վերջին համարն է (ներառյալ նաև ավանդի ներդրման պահին դրամական հոսքը), որից հետո ավանդային պայմանագրի ժամկետը համարվում է ավարտված,
  Kn - ավանդի ներդրման պահին և/կամ ավանդի գործողության ընթացքում ներդրված ավանդի և/կամ կապիտալացված տոկոսագումարների, առկայության դեպքում նաև պարտադիր վճարների հոսքեր:
  Dn - այն թիվն է, որը ցույց է տալիս, թե քանի օր է անցել ավանդի ներդրման օրից մինչև ավանդի դիմաց կատարվող հերթական (n-րդ) դրամական հոսքերը ներառյալ: Այն դեպքում, երբ ավանդի ներդրման պահին է դրամական հոսքերը, D1=0:
  APY- տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունն է:

 3. Ավանդների տարեկան տոկոսային եկամտաբերության հնարավոր հաշվարկը տոկոսագումարների վճարումների կանոնավոր հաճախականության դեպքում`

  APY= (1+r/n)n - 1, որտեղ

  APY` տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն
  r` տարեկան պարզ տոկոսադրույք
  n` մեկ տարվա ընթացքում տոկոսագումարների կապիտալացման հաճախականությունը

  Եթե տոկոսագումարները վճարվում են ամեն ամիս`
  n = 12 , ապա`
  APY= (1+0.094/12)12 - 1,
  APY=0.0982*100=9.82%

  Եթե տոկոսագումարները վճարվում են ժամկետի վերջում`
  n =1 , ապա`
  APY= (1+0.10/1)1 - 1,
  APY=0.10*100=10.0%

Ավանդատուի իրավունքների պաշտպանության վերաբերյալ տեղեկատվություն

Հաշվի սպասարկումից կամ ավանդային պայմանագրից բխող վեճերն ու տարաձայնությունները լուծվում են փոխադարձ համաձայնությամբ: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում ավանդատուի իրավունքները ենթակա են պաշտպանության դատական կարգով, օրենքով սահմանված դեպքերում` արբիտրաժի միջոցով, ինչպես նաև` ֆինանսական համակարգի հաշտարարի միջոցով: Ավանդատուն կարող է իր իրավունքների պաշտպանությունն իրականացնել անձամբ կամ լիազոր ներկայացուցչի միջոցով: Բանկն իրավունք չունի ավանդային պայմանագրի կնքումը պայմանավորել արբիտրաժային համաձայնության կնքմամբ:

Այլ տեղեկատվություն

 1. Տոկոսների հաշվեգրումն իրականացվում է ամեն օր:
 2. Ֆիզիկական անձանց ավանդի գծով հաշվեգրված տոկոսագումարը ենթակա է հարկման եկամտահարկով` ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխան, որի դրույքաչափն է 10%: Ավանդատուին վճարվում է արդեն իսկ հարկված տոկոսագումարը:
 3. Եթե ավանդի մարման օրը համընկնում է տոն և/կամ հանգստյան օրվա հետ, ապա ավանդի մարման օր է համարվում դրան հաջորդող աշխատանքային օրը:
 4. Բանկում ներդրված ավանդներն երաշխավորվում են ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխան` Ֆիզիկական անձանց Ավանդների հատուցումն երաշխավորող հիմնադրամի կողմից: Ավանդների երաշխավորվող սահմանաչափերը հետևյալն են`
  • եթե ավանդատուն անվճարունակ բանկում ունի միայն դրամային բանկային ավանդ, ապա երաշխավորված ավանդի չափը տասը միլիոն հայկական դրամ է
  • եթե ավանդատուն անվճարունակ բանկում ունի միայն արտարժութային բանկային ավանդ, ապա երաշխավորված ավանդի չափը հինգ միլիոն հայկական դրամ է
  • եթե ավանդատուն անվճարունակ բանկում ունի դրամային և արտարժութային բանկային ավանդներ, և դրամային բանկային ավանդի գումարը հինգ միլիոն հայկական դրամից ավել է, ապա երաշխավորվում է միայն դրամային ավանդը` մինչև տասը միլիոն հայկական դրամով
  • եթե ավանդատուն անվճարունակ բանկում ունի դրամային և արտարժութային բանկային ավանդներ, և նրա դրամային բանկային ավանդի գումարը պակաս է հինգ միլիոն հայկական դրամից, ապա երաշխավորվում է դրամային բանկային ավանդն ամբողջությամբ և արտարժութային բանկային ավանդը` հինգ միլիոն դրամի և հատուցված դրամային բանկային ավանդի տարբերության չափով:
   Նույն բանկում բոլոր դրամային ավանդները համարվում են մեկ ավանդ, բոլոր արտարժութային ավանդները նույնպես համարվում են մեկ ավանդ: Համատեղ ավանդը համարվում է առանձին ավանդ՝ պայմանագրով սահմանված մասնաբաժնի չափով: Երաշխավորման դիմաց ավանդատուից որևէ գործողություն կամ հատուցում չի պահանջվում:
 5. Ժամկետային ավանդի հաշվի սպասարկումն իրականացվում է բանկային հաշիվների միջոցով: Հաշիվների տարեկան սպասարկումն իրականացվում է բանկի սակագների և դրույքաչափերի համաձայն և նախատեսված է սպասարկման պայմանագրի 2.4 կետով:

Վերադառնալ ծառայություններին

Կապվեք մեզ հետ

*Եթե Դուք ունեք հարցեր կամ ցանկանում եք լրացուցիչ տեղեկատվություն ստանալ Յունիբանկ Privé ծառայությունների մասին, ապա խնդրում ենք զանգահարել +374 10 595555 հեռ. համարով կամ լրացնել ստորև ներկայացված ձևը:
Մենք անպայման կկապվեք Ձեզ հետ հաղորդագրությունում ներկայացված կոնտակտային տվյալներով: Ուրախ կլինենք ներկայացնել Ձեզ առավել մանրամասն տեղեկատվություն մեր ծառայությունների մասին, քննարկել հնարավոր համագործակցության վերաբերյալ առաջարկները և նշանակել հանդիպում Ձեզ համար հարմար ժամանակ: