Ավանդներ

Ավանդներ

Յունիբանկը ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց առաջարկում է բարձր եկամտաբերությամբ ավանդներ, որոնք կարելի է ձևակերպել ինչպես ՀՀ դրամով, այնպես էլ արտարժույթով` ԱՄՆ դոլարով, եվրոյով և ռուսական ռուբլով:  Unibank Privé-ի հաճախորդ կարելի է դառնալ` ձևակերպելով առնվազն 50 մլն ՀՀ դրամ կամ 100 000 ԱՄՆ դոլար/եվրո կամ ռուսական ռուբլով համարժեք գումարի ավանդ:

Ավանդ «U-Privé Options»

ԱՎԱՆԴԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

Ավանդի գործողության ժամկետը /11.12.19 - չի սահմանվում/

Ավանդի ներդրման արժույթը

ՀՀ դրամ

ԱՄՆ Դոլար

Եվրո

Ավանդի ներդրման նվազագույն գումարը

5,000,000

10,000

10,000

Ավանդի ներդրման ժամկետը

Տոկոսների վճարման կարգը

Տարեկան տոկոսադրույք

365 օր

Ամենամսյա

3%

1.5%

0.1%

Ավանդի առավելագույն գումարը

500,000,000* AMD

1,000,000 * USD

1,000,000 * EUR

Տարեկան տոկոսադրույք

Ֆիքսված

Տոկոսների և ավանդի գումարի վճարում

Տոկոսների վճարման պայմաններն իրականացվում են ամենամսյա հիմունքներով, ավանդատուի բանկային հաշվին կամ քարտային հաշվին:

Համալրման հնարավորություն

Ավանդի համալրում թույլատրվում է կատարել առանց գումարային և քանակային սահմանափակման` ավանդի գործողության ժամկետի ավարտից ոչ ուշ քան 91-րդ օրը:

Մասնակի հետ կանչում

Ավանդի համալրում թույլատրվում է կատարել առանց գումարային և քանակային սահմանափակման: Ավանդի արժույթի փոխարկում թույլատրվում է կատարել ավանդի գործողության ողջ ժամկետի ընթացքում ավանդատեսակի 3 արժույթների միջև` նվազագույն գումարի պահպանմամբ:

Վաղաժամկետ խզում

Ավանդի մասնակի կամ ամբողջական հետ կանչում թույլատրվում է կատարել սկսած ավանդային պայմանագրի գործողության 91-րդ օրվանից` տոկոսների պահպանման հնարավորությամբ: Ավանդային պայմանագրի ժամկետի սկզբից 91 օր հետո խզման դեպքում ավանդային տոկոսադրույքը հաշվարկվում է գործող տոկոսադրույք -1%, բայց ոչ պակաս քան 0:

Ժամկետային ավանդը նախատեսված է ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց համար:Սակագներ և տույժեր

 1. Ավանդի համալրում թույլատրվում է կատարել առանց գումարային և քանակային սահմանափակման` ավանդի գործողության ժամկետի ավարտից ոչ ուշ քան 91-րդ օրը: Ավանդի արժույթի փոխարկում թույլատրվում է կատարել ավանդի գործողության ողջ ժամկետի ընթացքում ավանդատեսակի 3 արժույթների միջև` նվազագույն գումարի պահպանմամբ: Ավանդի մասնակի կամ ամբողջական հետ կանչում թույլատրվում է կատարել սկսած ավանդային պայմանագրի գործողության 91-րդ օրվանից` տոկոսների պահպանման հնարավորությամբ: Ավանդային պայմանագրի ժամկետի սկզբից 91 օր հետո խզման դեպքում ավանդային տոկոսադրույքը հաշվարկվում է գործող տոկոսադրույք -1%, բայց ոչ պակաս քան 0:
 2. Ավանդի գծով տոկոսների վերադարձն ու վճարումը կատարվում է միայն հաճախորդի ընթացիկ բանկային հաշիվների միջոցով: Հաճախորդի ընթացիկ բանկային հաշիվներից գանձվում է հաշիվների սպասարկման տարեկան վճարը` բանկում գործող սակագների համաձայն:

Տոկոսադրույքների վերաբերյալ տեղեկատվություն

 1. Տարեկան պարզ տոկոսադրույք` տարեկան կտրվածքով ավանդային պայմանագրով սահմանված տոկոսադրույք, որի հիման վրա բանկը հաշվարկում է ավանդատուին վճարման ենթակա տոկոսագումարը: Տվյալ տեսակի ավանդային պայմանագրով վճարվող տոկոսների հաշվարկման բանաձև`

  (ԱԳ * Տ / 365 * ՕՐ)*90% (– 10% եկամտահարկ), որտեղ

  ԱԳ` ներդրված ավանդի գումար
  Տ` տարեկան պարզ տոկոսադրույք
  ՕՐ` ավանդի ներդրման օրերի քանակ` հաշվի առնելով ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքի հ. 907 կետ 1, համաձայն որի ավանդի գումարի նկատմամբ ավանդի ներդրման և վերադարձման օրերի համար տոկոսագումար չի հաշվարկվում:
  Օրինակ 1
  Ավանդի ներդրման օրերի քանակ` 365 օր
  Ավանդի գումար` 50 000 000 AMD
  Տարեկան տոկոսադրույք` 3%

  50 000 000 * 3 /100 / 365 * 363 *90% = 1 342 603 AMD

 2. Ավանդների տարեկան տոկոսային եկամտաբերության հնարավոր հաշվարկը տոկոսագումարների վճարումների կանոնավոր հաճախականության դեպքում`

  APY= (1+r/n)n - 1, որտեղ

  APY` տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն
  r` տարեկան պարզ տոկոսադրույք
  n` մեկ տարվա ընթացքում տոկոսագումարների կապիտալացման հաճախականությունը

  Եթե տոկոսագումարները վճարվում են ամեն ամիս`
  n = 12 , ապա`
  APY= (1+0.03/12)12 - 1,
  APY=0.0304*100=3.04%

Ավանդատուի իրավունքների պաշտպանության վերաբերյալ տեղեկատվություն

Հաշվի սպասարկումից կամ ավանդային պայմանագրից բխող վեճերն ու տարաձայնությունները լուծվում են փոխադարձ համաձայնությամբ: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում ավանդատուի իրավունքները ենթակա են պաշտպանության դատական կարգով, օրենքով սահմանված դեպքերում` արբիտրաժի միջոցով, ինչպես նաև` ֆինանսական համակարգի հաշտարարի միջոցով: Ավանդատուն կարող է իր իրավունքների պաշտպանությունն իրականացնել անձամբ կամ լիազոր ներկայացուցչի միջոցով: Բանկն իրավունք չունի ավանդային պայմանագրի կնքումը պայմանավորել արբիտրաժային համաձայնության կնքմամբ:

Այլ տեղեկատվություն

 1. Տոկոսների հաշվեգրումն իրականացվում է ամեն օր:
 2. Ֆիզիկական անձանց ավանդի գծով հաշվեգրված տոկոսագումարը ենթակա է հարկման եկամտահարկով` ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխան, որի դրույքաչափն է 10%: Ավանդատուին վճարվում է արդեն իսկ հարկված տոկոսագումարը:
 3. Եթե ավանդի մարման օրը համընկնում է տոն և/կամ հանգստյան օրվա հետ, ապա ավանդի մարման օր է համարվում դրան հաջորդող աշխատանքային օրը:
 4. Բանկում ներդրված ավանդներն երաշխավորվում են ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխան` Ֆիզիկական անձանց Ավանդների հատուցումն երաշխավորող հիմնադրամի կողմից: Ավանդների երաշխավորվող սահմանաչափերը հետևյալն են`
  • Միայն դրամային ավանդի դեպքում` 16 միլիոն դրամ՝ նախկին 10 միլիոն դրամի փոխարեն:
  • Միայն արտարժութային ավանդի դեպքում` 7 միլիոն դրամ՝ նախկին 5 միլիոն դրամի փոխարեն:
  • Եթե ունեք միաժամանակ և՛ դրամային, և՛ արտարժութային ավանդներ, և դրամային ավանդի չափը 7 միլիոն դրամից ավելի է, ապա երաշխավորվելու է միայն դրամային ավանդը՝ մինչև 16 միլիոն ՀՀ դրամի չափով:
  • Եթե ունեք միաժամանակ դրամային և արտարժութային բանկային ավանդներ, և Ձեր դրամային ավանդի գումարը 7 միլիոն դրամից պակաս է, ապա երաշխավորվում է դրամային ավանդն ամբողջությամբ և արտարժութային ավանդը՝ 7 միլիոն ՀՀ դրամի և հատուցված դրամային բանկային ավանդի տարբերության չափով:
   Նույն բանկում բոլոր դրամային ավանդները համարվում են մեկ ավանդ, բոլոր արտարժութային ավանդները նույնպես համարվում են մեկ ավանդ: Համատեղ ավանդը համարվում է առանձին ավանդ՝ պայմանագրով սահմանված մասնաբաժնի չափով: Երաշխավորման դիմաց ավանդատուից որևէ գործողություն կամ հատուցում չի պահանջվում:
 5. Ժամկետային ավանդի հաշվի սպասարկումն իրականացվում է բանկային հաշիվների միջոցով: Հաշիվների տարեկան սպասարկումն իրականացվում է բանկի սակագների և դրույքաչափերի համաձայն և նախատեսված է սպասարկման պայմանագրի 2.4 կետով:

Վերադառնալ ցանկին

Թարմացված է` 01/12/2020 13:25


Ռեզիդենտ է համարվում այն ֆիզիկական անձը, որը հարկային տարում (հունվարի 1-ից դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ) սկսվող կամ ավարտվող տասներկուամսյա ցանկացած ժամանակահատվածում գտնվել է Հայաստանի Հանրապետությունում ընդհանուր առմամբ 183 օր և ավելի, կամ որի կենսական շահերի կենտրոնը Հայաստանի Հանրապետությունում է, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետությունում պետական ծառայության մեջ գտնվող ժամանակավորապես Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս աշխատող ֆիզիկական անձը: