Կորպորատիվ կառավարում

Ինչպես Խորհրդին, այնպես էլ Վարչությանը կից գործում են կոմիտեներ, որոնք գործում են և ներկայացնում են հանձնարարականներ իրենց իրավասությունների շրջանակներում, այդ թվում` ներքին վերահսկողության, ռիսկերի, ֆինանսական հաշվետվությունների և պարգևատրման հարցերի վերաբերյալ: Կանոնակարգերի պահպանման վերահսկողությունն իրականացնում են ներքին աուդիտի ստորաբաժանումը և Խորհրդին ու Վարչությանը կից կոմիտեները` իրենց իրավասություններին համապատասխան: Կորպորատիվ կառավարման արդյունավետ իրականացման նպատակով, բանկը մշակել է գործունեության թափանցիկությանն ու բոլոր մակարդակներում ղեկավարության հաշվետվողականությանն ուղղված վարչակազմակերպական կառուցվածք:

 • Ռիսկերի կառավարում

  Բանկի կառավարման համակարգի ամբողջականության կարևորագույն բաղադրիչներից մեկը ռիսկերի կառավարումն է: Յունիբանկում ռիսկերի կառավարումը նախատեսում է փախկապակցված միջոցառումների համալիր` ուղղված բանկի հնարավոր վնասի կանխարգելմանն ու նվազեցմանը:

  Ռիսկերի կառավարման սկզբունքներ

  Յունիբանկում ռիսկերի կառավարումը հիմնված է Բազելի կոմիտեի փաստաթղթերի, Ռիսկերի կառավարման հանրաճանաչ սկզբունքների (Generally Accepted Risk Principles — GARP), ՀՀ օրենսդրության և նորմատիվ ակտերի, անվնասաբերության սկզբունքի պահպանման վրա և ուղղված է բանկի գործունեության շահութաբերության և ռիսկերի օպտիմալ հարաբերակցության ապահովմանը:

  Ռիսկերի կառավարումը բանկում իրականացվում է ճանաչման, չափման և մոնիթորինգի հիման վրա` կախված սահմանաչափերից և այլ չափանիշներից: Ռիսկերի կառավարման գործընթացը շատ կարևոր է բանկի համար շահութաբերության անընդհատության ապահովման տեսակետից, և յուրաքանչյուր աշխատակից կրում է պատասխանատվություն իր գործունեության հետ կապված ռիսկերի համար:

  Ռիսկ մենեջմենթի հիմնական նպատակն ակտիվների և կապիտալի առավելագույն պահպանությունն է` ռիսկերի նվազեցման միջոցով:

  Բանկային ռիսկերի ճանաչումը և կառավարումը ներառված է բանկի աշխատակիցների պարտականություններում, իսկ ռիսկերի կառավարման տնօրինությունը պատասխանատվություն է կրում ռիսկ մենեջմենթի գործընթացների ներդրման և ռիսկերի կառավարման սկզբունքների և քաղաքականոթյունների իրականացման վերահսկողության համար:

  Բանկը քայլեր է ձեռնարկում ուղղված ռիսկերի կառավարման ոլորտի վերաբերյալ աշխատակիցների տեղեկացվածության մակարդակի բարձրացմանը` մասնավորապես կազմակերպում է դասընթացներ և սեմինարներ:

 • Կառավարման կառուցվածքը

  Բանկի Խորհուրդը
  Բանկի Խորհուրդը պատասխանատվություն է կրում ռիսկ մենեջմենթի վերահսկողության, ռազմավարության և ռիսկ մենեջմենթի սկզբունքների հաստատման համար:

  Բանկի Վարչությունը
  Բանկի Վարչությունը պատասխանատվություն է կրում ռիսկ մենեջմենթի ընթացակարգի ներդրման և վերահսկողության համար:

  Ռիսկերի կառավարման տնօրինություն
  Ռիսկերի կառավարման տնօրինությունը պատասխանատվություն է կրում ռիսկ մենեջմենթի ընթացակարգի իրականացման, ռիսկերի կառավարման քաղաքականության և սկզբունքների վերահսկողության համար, ինչպես նաև իրականացնում է ռիսկերի գնահատում և ֆինանսական համակարգի վերլուծություն:

  Ֆինանսական տնօրինություն
  Ֆինանսական տնօրինությունը պատասխանատվություն է կրում ակտիվների և պասիվների կառավարման, ինչպես նաև լիկվիդայնության ռիսկի կառավարման համար:

  Ներքին աուդիտ
  Ներքին աուդիտի ստորաբաժանման կողմից տարեկան անցկացվում է ռիսկ մենեջմենթի գործընթացների աուդիտ և ընթացակարգերին բանկի գործունեության համապատասխանության ստուգում: Ներքին աուդիտի ստորաբաժանումը աուդիտորական ստուգման արդյունքները քննարկում է բանկի ղեկավարության հետ և հաշվետվություններ ու առաջարկություններ ներկայացնում Ռիսկերի կառավարման և աուդիտի կոմիտեին:

  Բանկի Խորհուրդը հաստատում է ռիսկերի կառավարման քաղաքականությունը, որի շրջանակներում Վարչությունը մշակում է համապատասխան ընթացակարգեր:

 • Ռիսկերի կառավարման քաղաքականության սկզբունքները

  Խորհրդին և Վարչությանը ներկայացվող եռամսյակային և ամսական հաշվետվությունները վկայում են, որ տվյալ քաղաքականությունն իրականացվում է գործնականում: Ռիսկերի կառավարման տնօրինությունը պատասխանատվություն է կրում ռիսկ մենեջմենթի ընթացակարգերի իրականացման և ռիսկերի կառավարման քաղաքականության և սկզբունքների պահպանման համար, ինչպես նաև իրականացնում է ռիսկերի գնահատում և ֆինանսական համակարգի վերլուծություն:

  Ռիսկերի կառավարման տնօրինությունն իր վերլուծության հիման վրա Ակտիվների և պասիվների կառավարման կոմիտեին և/կամ Վարչությանը ներկայացնում է սահմանաչափերի գծով առաջարկներ, որից հետո դրանք ներկայացվում են Բանկի Խորհրդի հաստատմանը:

  Բացառիկ իրավիճակների ծագման դեպքում Ռիսկերի կառավարման տնօրինությունը հաշվետվություն է ներկայացնում Ակտիվների և պասիվների կառավարման կոմիտեին և/կամ Վարչությանը, որից հետո դրանք ներկայացվում են Բանկի Խորհրդին` որոշումներ կայացնելու համար:

 • Ներքին աուդիտ

  Ներքին աուդիտը հանդիսանում է Բանկի անկախ ստորաբաժանում: Ներքին աուդիտի իրավասության շրջանակնը ներառում են ստուգումը, գնահատումը և բանկի անձնակազմի և ղեկավարների գործունեության վերաբերյալ հաշվետվությունների ներկայացումը` ուղղված բաժնետերերի և ղեկավարության կողմից բանկի առջև դրված նպատակների իրագործմանը:

  Ներքին աուդիտի ստուգման և կատարված աշխատանքի վերաբերյալ ամսական հաշվետվությունը, որում ներառված են առկա ռիսկերը բոլոր ուղղություններով և դրանց կառավարման մեխանիզմները, ներկայացվում են բանկի ղեկավարությանը:

  Տարի մեկ անգամ Ներքին աուդիտն իրականացնում է ներքին հսկողության համակարգի ստուգում, որի արդյունքների հիմնա վրա կազմվում է հաշվետվություն` ներքին հսկողության համակարգի վերաբերյալ իր կարծիքն արտահայտելու համար:

  Բանկի Ներքին աուդիտը բանկի ինքնուրույն ստորաբաժանում է և իրականացնում է իր խնդիրները օբյեկտիվության և անաչառության սկզբունքների հիման վրա: Ներքին աուդիտի տնօրենը ենթարկվում է բանկի Խորհրդին: Ներքին աուդիտն ունի անկախ կարգավիճակ այն ստորաբաժանումների նկատմամբ, որոնք ստուգվում են իր կողմից և այդ ստորաբաժանման ղեկավարներն իրավասու չեն ազդեցություն ունենալ Ներքին աուդիտի կողմից իրականացվող ստուգումների ծավալների և բովանդակության վրա: Վերհանված խնդիրները սահմանված ժամկետներում ներկայացվում են բանկի Խորհրդին:

  Ներքին աուդիտը նվազագույնը տարին մեկ անգամ գնահատում է ներքին հսկողության համակարգի համապատասխանությունը ՀՀ ԿԲ-ի կողմից սահմանված պահանջներին: Անցկացված ստուգումների արդյունքում վերհանված անհապատասխանությունները ներկայացվում են բանկի ղեկավար օղակին, որն էլ իր հերթին հանձնարարականներ է տալիս այդ անհապատասխանությունների վերացման ուղղությամբ, ինչի արդյունքում կատարելագործվում է բանկի ներքին հսկողության համակարգը:

  Ներքին աուդիտը պարբերաբար ստուգում է այն ստորաբաժանումները, որոնք իրականացնում են բանկի ռիսկերի կառավարում և ընթացիկ հսկողություն: Արդյունքների հիման վրա կազմվում է համապատասխան հաշվետվություն, որով ներկայացվում են ներքին աուդիտի գնահատականն ու մոտեցումները ռիսկերի կառավարման և հսկողության մեխանիզմների արդյունավետության վերաբերյալ:

  Պարբերաբար ներքին աուդիտն իրականացնում է բանկի գլխամասային գրասենյակի հիմնականում կառավարչական աշխատանքներ իրականացնող ստորաբաժանումների գործունեության ստուգում: Ստուգման արդյունքում կազմվում են համապատասխան հաշվետվություններ և ներկայացվում են բանկի ղեկավարությանը: Այդ հաշվետվություններում ներառվում են կորպորատիվ կառավարման խնդիրները, ինչպես նաև տվյալ գործընթացի կատարելագործման ուղղությամբ ներքին աուդիտի առաջարկները:

 • Փողերի լվացման դեմ պայքար

  Բանկը համապատասխանում է 2008թ.-ին ընդունված ՓԼ/ԱՖ օրենքի պահանջներին: Բանկում առկա չէ ՓԼ/ԱՖ կոմիտե, բայց Խորհրդին կից գործում է Աուդիտի և ռիսկերի կոմիտե:

  Մասնաճյուղերի սպասարկման մենեջերները պատասխանատվություն են կրում ՓԼ/ԱՖ համար, սակայն պատասխանատվություն չեն կրում ՀՀ ԿԲ ներկայացվող հաշվետվությունների համար:

  Բանկում ներդրված են իրավական ակտեր, որոնք համապատասխանում են օրենսդրության պահանջներին և ենթակա են վերանայման տարին մեկ անգամ: Համապատասխանատվության ստուգմն իրականացվում է ՓԼ/ԱՖ վարչության աշխատակցի կողմից բոլոր նոր բացվող հաշիվների համար:

  Բոլոր ֆինանսական գործարքները մանրակրկիտ ուսումնասիրվում են ՓԼ/ԱՖ վարչության կողմից: Ամենօրյա ստուգումների արդյունքում կազմվում են հաշվետվություններ` ապահովելով մոնիթորինգի համապատասխան մակարդակ տարբեր գործարքների գծով: Այն դեպքում երբ ՓԼ/ԱՖ հայտնաբերում է կասկածելի գործարք, ամբողջ տեղեկատվությունը փաստաթղթավորվում է և ներկայացվում ՀՀ ԿԲ:

  ՓԼ/ԱՖ վարչությունն անցկացնում է սեմինարներ բանկի բոլոր աշխատակիցների համար: Նոր աշխատակիցների համար սեմինարներն անցկացվում են բանկում աշխատելու առաջին երեք ամիսներին, իսկ այլ աշխատակիցների համար` ըստ անհրաժեշտության և ընթացակարգերում փոփոխությունների դեպքում: Ապահովվում է մշտական կապ ՓԼ/ԱՖ և մասնաճյուղերի միջև: Բանկի Ներքին և արտաքին աուդիտներն անցկացնում են տարեկան ստուգումներ` ՓԼ/ԱՖ պահանջներին բանկի քաղաքականության և ընթացակարգերի համապատասխանության համար:

 • Թղթակից բանկեր

  Տարադրամը  

  Թղթակից բանկը

  SWIFT/BIC

  Յունիբանկի հաշվեհամար

  AUSTRIA

  EUR

  Raiffeisen Bank International AG

  Vienna, Austria

  RZBAATWW

  55.072.276

  USD

  Raiffeisen Bank International AG

  Vienna, Austria

  RZBAATWW

  70-55.072.276

  GBP

  Raiffeisen Bank International AG

  Vienna, Austria

  RZBAATWW

  83-55.072.276

  GEORGIA

  USD

  Bank of Georgia

  Tbilisi, Georgia

  BAGAGE22

  GE78BG0000000550474600

  EUR

  Bank of Georgia

  Tbilisi, Georgia

  BAGAGE22

  GE78BG0000000550474600

  GBP

  Bank of Georgia

  Tbilisi, Georgia

  BAGAGE22

  GE78BG0000000550474600

  CHF

  Bank of Georgia

  Tbilisi, Georgia

  BAGAGE22

  GE78BG0000000550474600

  SEK

  Bank of Georgia

  Tbilisi, Georgia

  BAGAGE22

  GE78BG0000000550474600

  SGD

  Bank of Georgia

  Tbilisi, Georgia

  BAGAGE22

  GE78BG0000000550474600

  GEL

  Bank of Georgia

  Tbilisi, Georgia

  BAGAGE22

  GE78BG0000000550474600

  GERMANY

  EUR

  Landesbank Baden-Wuerttemberg

  Stuttgart, Germany

  SOLADEST

  2803195

  ITALY

  EUR

  Banca Popolare di Sondrio

  Sondrio, Italy

  POSOIT22

  IT14L0569611091CEDEU0625600

  KAZAKHSTAN

  USD

  Eurasian Development Bank

  Almaty, Kazakhstan

  EABRKZKA

  KZ507000000201300101

  EUR

  Eurasian Development Bank

  Almaty, Kazakhstan

  EABRKZKA

  KZ777000000201300100

  RUB

  Eurasian Development Bank

  Almaty, Kazakhstan

  EABRKZKA

  30111810900000000008

  AMD

  Eurasian Development Bank

  Almaty, Kazakhstan

  EABRKZKA

  KZ617000000201300097

  KZT

  Eurasian Development Bank

  Almaty, Kazakhstan

  EABRKZKA

  KZ457000000201300094

  BYN

  Eurasian Development Bank

  Almaty, Kazakhstan

  EABRKZKA

  BY41EABR31020000000000000019

  TJS

  Eurasian Development Bank

  Almaty, Kazakhstan

  EABRKZKA

  KZ347000000201300098

  KGS

  Eurasian Development Bank

  Almaty, Kazakhstan

  EABRKZKA

  7100000000000765

  RUSSIA

  RUB

  АО Альфа-Банк г. Москва, РФ БИК : 044525593

  К /С: 30101810200000000593

  ALFARUMM

  30111810000000000282

  USD

  Alfa-Bank

  Moscow, RF

  ALFARUMM

  30111840500000000011

  EUR

  Alfa-Bank

  Moscow, RF

  ALFARUMM

  30111978100000000011

  BYR

  Alfa-Bank

  Moscow, RF

  ALFARUMM

  30111978100000000011

  RUB

  ПАО Сбербанк

  г.Москва, РФ БИК : 044525225

  К /С : 30101810400000000225

  SABRRUMM012

  30111810900000001684

  RUB

  АО Райффайзенбанк

  г.Москва, РФ БИК : 044525700

  К /С : 30101810200000000700

  RZBMRUMM

  30111810700000000023

  RUB

  АО Россельхозбанк

  г.Москва, РФ БИК : 044525111

  К /С : 30101810200000000111

  RUAGRUMM

  30111810900000000041

  USD

  JSC Rosselkhozbank

  Moscow, RF

  RUAGRUMM

  30111840200000000041

  EUR

  JSC Rosselkhozbank

  Moscow, RF

  RUAGRUMM

  30111978800000000041

  RUB

  ТКБ БАНК ПАО

  г.Москва, РФ БИК : 044525388

  К /С : 30101810800000000388

  TJSCRUMM

  30111810300000000186

  USD

  Transkapitalbank

  Moscow, RF

  TJSCRUMM

  30111840600000000186

  EUR

  Transkapitalbank

  Moscow, RF

  TJSCRUMM

  30111978200000000186

  CNY

  Transkapitalbank

  Moscow, RF

  TJSCRUMM

  30111156200000000186

  RUB

  ПАО Банк ФК Открытие

  г.Москва, РФ БИК : 044525985

  К /С : 30101810300000000985

  JSNMRUMM

  30111810700000000013

  USD

  PJSC Bank Otkritie Financial Corporation

  Moscow, RF

  JSNMRUMM

  30111840800000000006

  EUR

  PJSC Bank Otkritie Financial Corporation

  Moscow, RF

  JSNMRUMM

  30111978800000000004

  USD

  JSC Transstroibank

  Moscow, RF

  TRSNRUMM

  30112840500000001396

  EUR

  JSC Transstroibank

  Moscow, RF

  TRSNRUMM

  30112978100000001396

  RUB

  ОАО КБ Юнистрим

  г.Москва, РФ БИК : 044525550

  К /С : 30101810145250000550

  UMTNRUMM

  30111810500000000002

  USD

  Unistream Commercial Bank (JSC)

  Moscow, RF

  UMTNRUMM

  30111840100000000003

  EUR

  Unistream Commercial Bank (JSC)

  Moscow, RF

  UMTNRUMM

  30111978700000000003

  RUB

  АО РОСЭКСИМБАНК

  г.Москва, РФ БИК : 044525192

  К /С : 30101810545250000192

  EXIRRUMM

  30111810305100000503

  USD

  Eximbank of Russia

  Moscow, RF

  EXIRRUMM

  30111840605100000503

  EUR

  Eximbank of Russia

  Moscow, RF

  EXIRRUMM

  30111978205100000503

  Բանկը չունի թղթակցային հարաբերություններ shell բանկերի հետ: