Կորպորատիվ կառավարում

Ինչպես Խորհրդին, այնպես էլ Վարչությանը կից գործում են կոմիտեներ, որոնք գործում են և ներկայացնում են հանձնարարականներ իրենց իրավասությունների շրջանակներում, այդ թվում` ներքին վերահսկողության, ռիսկերի, ֆինանսական հաշվետվությունների և պարգևատրման հարցերի վերաբերյալ: Կանոնակարգերի պահպանման վերահսկողությունն իրականացնում են ներքին աուդիտի ստորաբաժանումը և Խորհրդին ու Վարչությանը կից կոմիտեները` իրենց իրավասություններին համապատասխան: Կորպորատիվ կառավարման արդյունավետ իրականացման նպատակով, բանկը մշակել է գործունեության թափանցիկությանն ու բոլոր մակարդակներում ղեկավարության հաշվետվողականությանն ուղղված վարչակազմակերպական կառուցվածք:

 • Ռիսկերի կառավարում

  Բանկի կառավարման համակարգի ամբողջականության կարևորագույն բաղադրիչներից մեկը ռիսկերի կառավարումն է: Յունիբանկում ռիսկերի կառավարումը նախատեսում է փախկապակցված միջոցառումների համալիր` ուղղված բանկի հնարավոր վնասի կանխարգելմանն ու նվազեցմանը:

  Ռիսկերի կառավարման սկզբունքներ

  Յունիբանկում ռիսկերի կառավարումը հիմնված է Բազելի կոմիտեի փաստաթղթերի, Ռիսկերի կառավարման հանրաճանաչ սկզբունքների (Generally Accepted Risk Principles — GARP), ՀՀ օրենսդրության և նորմատիվ ակտերի, անվնասաբերության սկզբունքի պահպանման վրա և ուղղված է բանկի գործունեության շահութաբերության և ռիսկերի օպտիմալ հարաբերակցության ապահովմանը:

  Ռիսկերի կառավարումը բանկում իրականացվում է ճանաչման, չափման և մոնիթորինգի հիման վրա` կախված սահմանաչափերից և այլ չափանիշներից: Ռիսկերի կառավարման գործընթացը շատ կարևոր է բանկի համար շահութաբերության անընդհատության ապահովման տեսակետից, և յուրաքանչյուր աշխատակից կրում է պատասխանատվություն իր գործունեության հետ կապված ռիսկերի համար:

  Ռիսկ մենեջմենթի հիմնական նպատակն ակտիվների և կապիտալի առավելագույն պահպանությունն է` ռիսկերի նվազեցման միջոցով:

  Բանկային ռիսկերի ճանաչումը և կառավարումը ներառված է բանկի աշխատակիցների պարտականություններում, իսկ ռիսկերի կառավարման տնօրինությունը պատասխանատվություն է կրում ռիսկ մենեջմենթի գործընթացների ներդրման և ռիսկերի կառավարման սկզբունքների և քաղաքականոթյունների իրականացման վերահսկողության համար:

  Բանկը քայլեր է ձեռնարկում ուղղված ռիսկերի կառավարման ոլորտի վերաբերյալ աշխատակիցների տեղեկացվածության մակարդակի բարձրացմանը` մասնավորապես կազմակերպում է դասընթացներ և սեմինարներ:

 • Կառավարման կառուցվածքը

  Բանկի Խորհուրդը
  Բանկի Խորհուրդը պատասխանատվություն է կրում ռիսկ մենեջմենթի վերահսկողության, ռազմավարության և ռիսկ մենեջմենթի սկզբունքների հաստատման համար:

  Բանկի Վարչությունը
  Բանկի Վարչությունը պատասխանատվություն է կրում ռիսկ մենեջմենթի ընթացակարգի ներդրման և վերահսկողության համար:

  Ռիսկերի կառավարման տնօրինություն
  Ռիսկերի կառավարման տնօրինությունը պատասխանատվություն է կրում ռիսկ մենեջմենթի ընթացակարգի իրականացման, ռիսկերի կառավարման քաղաքականության և սկզբունքների վերահսկողության համար, ինչպես նաև իրականացնում է ռիսկերի գնահատում և ֆինանսական համակարգի վերլուծություն:

  Ֆինանսական տնօրինություն
  Ֆինանսական տնօրինությունը պատասխանատվություն է կրում ակտիվների և պասիվների կառավարման, ինչպես նաև լիկվիդայնության ռիսկի կառավարման համար:

  Ներքին աուդիտ
  Ներքին աուդիտի ստորաբաժանման կողմից տարեկան անցկացվում է ռիսկ մենեջմենթի գործընթացների աուդիտ և ընթացակարգերին բանկի գործունեության համապատասխանության ստուգում: Ներքին աուդիտի ստորաբաժանումը աուդիտորական ստուգման արդյունքները քննարկում է բանկի ղեկավարության հետ և հաշվետվություններ ու առաջարկություններ ներկայացնում Ռիսկերի կառավարման և աուդիտի կոմիտեին:

  Բանկի Խորհուրդը հաստատում է ռիսկերի կառավարման քաղաքականությունը, որի շրջանակներում Վարչությունը մշակում է համապատասխան ընթացակարգեր:

 • Ռիսկերի կառավարման քաղաքականության սկզբունքները

  Խորհրդին և Վարչությանը ներկայացվող եռամսյակային և ամսական հաշվետվությունները վկայում են, որ տվյալ քաղաքականությունն իրականացվում է գործնականում: Ռիսկերի կառավարման տնօրինությունը պատասխանատվություն է կրում ռիսկ մենեջմենթի ընթացակարգերի իրականացման և ռիսկերի կառավարման քաղաքականության և սկզբունքների պահպանման համար, ինչպես նաև իրականացնում է ռիսկերի գնահատում և ֆինանսական համակարգի վերլուծություն:

  Ռիսկերի կառավարման տնօրինությունն իր վերլուծության հիման վրա Ակտիվների և պասիվների կառավարման կոմիտեին և/կամ Վարչությանը ներկայացնում է սահմանաչափերի գծով առաջարկներ, որից հետո դրանք ներկայացվում են Բանկի Խորհրդի հաստատմանը:

  Բացառիկ իրավիճակների ծագման դեպքում Ռիսկերի կառավարման տնօրինությունը հաշվետվություն է ներկայացնում Ակտիվների և պասիվների կառավարման կոմիտեին և/կամ Վարչությանը, որից հետո դրանք ներկայացվում են Բանկի Խորհրդին` որոշումներ կայացնելու համար:

 • Ներքին աուդիտ

  Ներքին աուդիտը հանդիսանում է Բանկի անկախ ստորաբաժանում: Ներքին աուդիտի իրավասության շրջանակնը ներառում են ստուգումը, գնահատումը և բանկի անձնակազմի և ղեկավարների գործունեության վերաբերյալ հաշվետվությունների ներկայացումը` ուղղված բաժնետերերի և ղեկավարության կողմից բանկի առջև դրված նպատակների իրագործմանը:

  Ներքին աուդիտի ստուգման և կատարված աշխատանքի վերաբերյալ ամսական հաշվետվությունը, որում ներառված են առկա ռիսկերը բոլոր ուղղություններով և դրանց կառավարման մեխանիզմները, ներկայացվում են բանկի ղեկավարությանը:

  Տարի մեկ անգամ Ներքին աուդիտն իրականացնում է ներքին հսկողության համակարգի ստուգում, որի արդյունքների հիմնա վրա կազմվում է հաշվետվություն` ներքին հսկողության համակարգի վերաբերյալ իր կարծիքն արտահայտելու համար:

  Բանկի Ներքին աուդիտը բանկի ինքնուրույն ստորաբաժանում է և իրականացնում է իր խնդիրները օբյեկտիվության և անաչառության սկզբունքների հիման վրա: Ներքին աուդիտի տնօրենը ենթարկվում է բանկի Խորհրդին: Ներքին աուդիտն ունի անկախ կարգավիճակ այն ստորաբաժանումների նկատմամբ, որոնք ստուգվում են իր կողմից և այդ ստորաբաժանման ղեկավարներն իրավասու չեն ազդեցություն ունենալ Ներքին աուդիտի կողմից իրականացվող ստուգումների ծավալների և բովանդակության վրա: Վերհանված խնդիրները սահմանված ժամկետներում ներկայացվում են բանկի Խորհրդին:

  Ներքին աուդիտը նվազագույնը տարին մեկ անգամ գնահատում է ներքին հսկողության համակարգի համապատասխանությունը ՀՀ ԿԲ-ի կողմից սահմանված պահանջներին: Անցկացված ստուգումների արդյունքում վերհանված անհապատասխանությունները ներկայացվում են բանկի ղեկավար օղակին, որն էլ իր հերթին հանձնարարականներ է տալիս այդ անհապատասխանությունների վերացման ուղղությամբ, ինչի արդյունքում կատարելագործվում է բանկի ներքին հսկողության համակարգը:

  Ներքին աուդիտը պարբերաբար ստուգում է այն ստորաբաժանումները, որոնք իրականացնում են բանկի ռիսկերի կառավարում և ընթացիկ հսկողություն: Արդյունքների հիման վրա կազմվում է համապատասխան հաշվետվություն, որով ներկայացվում են ներքին աուդիտի գնահատականն ու մոտեցումները ռիսկերի կառավարման և հսկողության մեխանիզմների արդյունավետության վերաբերյալ:

  Պարբերաբար ներքին աուդիտն իրականացնում է բանկի գլխամասային գրասենյակի հիմնականում կառավարչական աշխատանքներ իրականացնող ստորաբաժանումների գործունեության ստուգում: Ստուգման արդյունքում կազմվում են համապատասխան հաշվետվություններ և ներկայացվում են բանկի ղեկավարությանը: Այդ հաշվետվություններում ներառվում են կորպորատիվ կառավարման խնդիրները, ինչպես նաև տվյալ գործընթացի կատարելագործման ուղղությամբ ներքին աուդիտի առաջարկները:

 • Փողերի լվացման դեմ պայքար

  Բանկը համապատասխանում է 2008թ.-ին ընդունված ՓԼ/ԱՖ օրենքի պահանջներին: Բանկում առկա չէ ՓԼ/ԱՖ կոմիտե, բայց Խորհրդին կից գործում է Աուդիտի և ռիսկերի կոմիտե:

  Մասնաճյուղերի սպասարկման մենեջերները պատասխանատվություն են կրում ՓԼ/ԱՖ համար, սակայն պատասխանատվություն չեն կրում ՀՀ ԿԲ ներկայացվող հաշվետվությունների համար:

  Բանկում ներդրված են իրավական ակտեր, որոնք համապատասխանում են օրենսդրության պահանջներին և ենթակա են վերանայման տարին մեկ անգամ: Համապատասխանատվության ստուգմն իրականացվում է ՓԼ/ԱՖ վարչության աշխատակցի կողմից բոլոր նոր բացվող հաշիվների համար:

  Բոլոր ֆինանսական գործարքները մանրակրկիտ ուսումնասիրվում են ՓԼ/ԱՖ վարչության կողմից: Ամենօրյա ստուգումների արդյունքում կազմվում են հաշվետվություններ` ապահովելով մոնիթորինգի համապատասխան մակարդակ տարբեր գործարքների գծով: Այն դեպքում երբ ՓԼ/ԱՖ հայտնաբերում է կասկածելի գործարք, ամբողջ տեղեկատվությունը փաստաթղթավորվում է և ներկայացվում ՀՀ ԿԲ:

  ՓԼ/ԱՖ վարչությունն անցկացնում է սեմինարներ բանկի բոլոր աշխատակիցների համար: Նոր աշխատակիցների համար սեմինարներն անցկացվում են բանկում աշխատելու առաջին երեք ամիսներին, իսկ այլ աշխատակիցների համար` ըստ անհրաժեշտության և ընթացակարգերում փոփոխությունների դեպքում: Ապահովվում է մշտական կապ ՓԼ/ԱՖ և մասնաճյուղերի միջև: Բանկի Ներքին և արտաքին աուդիտներն անցկացնում են տարեկան ստուգումներ` ՓԼ/ԱՖ պահանջներին բանկի քաղաքականության և ընթացակարգերի համապատասխանության համար:

 • Թղթակից բանկեր

  Երկիր
  Թղթակից բանկը
  Տարադրամը
  Յունիբանկի հաշվեհամար
  SWIFT կոդը
  AUSTRIA VIENNA
  RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG
  USD
  70-55.072.276
  RZBAATWW
  EUR
  55.072.276
  GBP
  83-55.072.276
  RUSSIA MOSCOW
  CB UNISTREAM
  USD
  30111840100000000003
  UMTNRUMM
  EUR
  30111978700000000003
  RUB
  30111810500000000002
  BIC 044585550 Acc.: 30101810700000000550
  RUSSIA MOSCOW
  ALFA BANK
  USD
  30111840500000000011
  ALFARUMM
  EUR
  30111978100000000011
  RUB
  30111810000000000282
  BIC 044525593 Acc: 30101810200000000593
  TBILISI GEORGIA
  BANK OF GEORGIA
  USD
  GE78BG0000000550474600
  BAGAGE22
  EUR
  GE78BG0000000550474600
  GEL
  GE78BG0000000550474600
  GBP
  GE78BG0000000550474600
  SGD
  GE78BG0000000550474600
  CHF
  GE78BG0000000550474600
  RUSSIA
  MOSCOW
  AO RAIFFEISENBANK
  RUB
  30111810700000000023
  RZBMRUMMXXX
  RUSSIA MOSCOW
  TRANSKAPITALBANK
  USD
  30111840600000000186
  TJSCRUMM
  EUR
  30111978200000000186
  TJSCRUMM
  RUB
  30111810300000000186
  BIC 044525388 Acc: 30101810800000000388
  RUSSIA MOSCOW
  JSC ROSSELKHOZBANK
  USD
  30111840200000000041
  RUAGRUMM
  EUR
  30111978800000000041
  RUAGRUMM
  RUB
  30111810900000000041
  BIC 044525111 Acc: 30101810200000000111

  Բանկը չունի թղթակցային հարաբերություններ shell բանկերի հետ: