Ավանդներ

Ավանդներ

Յունիբանկը ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց առաջարկում է բարձր եկամտաբերությամբ ավանդներ, որոնք կարելի է ձևակերպել ինչպես ՀՀ դրամով, այնպես էլ արտարժույթով` ԱՄՆ դոլարով, եվրոյով և ռուսական ռուբլով:  Unibank Privé-ի հաճախորդ կարելի է դառնալ` ձևակերպելով առնվազն 50 մլն ՀՀ դրամ կամ 100 000 ԱՄՆ դոլար/եվրո կամ ռուսական ռուբլով համարժեք գումարի ավանդ:

Ավանդ «Privé»

ԱՎԱՆԴԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

Ավանդի գործողության ժամկետը /08.01.20 - չի սահմանվում /

Ավանդի ներդրման արժույթը

AMD

USD

EUR

RUB

Ավանդի ներդրման նվազագույն գումարը

20.000.000

50.000

50.000

3.000.000

0 – 90 օր

Ժամկետի վերջում

6.2%

2%

-

-

ամենամսյա

6%

1.9%

-

-

91 – 180 օր

Ժամկետի վերջում

7%

2.3%

-

1.5%

ամենամսյա

6.8%

2.2%

-

0.5%

181 – 365 օր

Ժամկետի վերջում

8%

3%

-

1.5%

ամենամսյա

7.8%

2.9%

-

0.5%

366 – 730 օր

Ժամկետի վերջում

8.5%

4.0%

0.5%

5.5%

ամենամսյա

8.3%

3.9%

0.4%

5%

Ավանդի առավելագույն գումարը

5,00,000,000

1,000,000

1,000,000

50,000,000


 • Ավանդը նախատեսված է ռեզիդենտ ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց համար
 • Տոկոսագումարի վճարման պայմանները սահմանվում են ամենամսյա կամ ժակետի վերջում
 • Տոկոսների կապիտալացում չի իրականացվում:
*Առավելագույն գումարը գերազանցող ավանդների համար տոկոսադրույքները սահմանվում են պայմանագրային հիմունքներով:

Սակագներ և տույժեր

 1. Ավանդի 181 օր և ավելի ժամկետով ձևակերպելու դեպքում, ավանդատուի նախաձեռնությամբ ավանդային պայմանագրի ժամկետի սկզբից 91 օր հետո վաղաժամկետ խզման դեպքում (միայն ֆիզիկական անձանց համար) ավանդային տոկոսադրույքը հաշվարկվում է համաձայն հետևյալ դրույքաչափերի` AMD/USD/EUR/RUR համապատասխանաբար 3%/1%/0%/0% տարեկան՝ բանկում դրամական միջոցների փաստացի ներդրման ժամանակահատվածի համար /եթե խզումը կատարվում է մինչև 91 օրը, ապա տոկոսադրույքը կազմում է 0% տարեկան/:
 2. Ավանդի գծով տոկոսների վերադարձն ու վճարումը կատարվում է միայն հաճախորդի ընթացիկ բանկային հաշիվների միջոցով: Հաճախորդի ընթացիկ բանկային հաշիվներից գանձվում է հաշիվների սպասարկման տարեկան վճարը` բանկում գործող սակագների համաձայն:
 3. Ժամկետային ավանդի գումարի վրա տոկոսը հաշվեգրվում է ավանդը Բանկ մուտք լինելու հաջորդ օրվանից մինչև այն ավանդատուին վերադարձնելու կամ Ավանդատուի ավանդային հաշվից այլ հիմքերով դուրս գրելու օրվան նախորդող օրը:
 4. Ավանդի գծով հաշվեգրված տոկոսագումարն ենթակա է հարկման եկամտահարկով` ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխան, որի դրույքաչափն է 10%: Ավանդատուին վճարվում է արդեն իսկ հարկված տոկոսագումարը:

Տոկոսադրույքների վերաբերյալ տեղեկատվություն

 1. Տարեկան պարզ տոկոսադրույք` տարեկան կտրվածքով ավանդային պայմանագրով սահմանված տոկոսադրույք, որի հիման վրա բանկը հաշվարկում է ավանդատուին վճարման ենթակա տոկոսագումարը: Տվյալ տեսակի ավանդային պայմանագրով վճարվող տոկոսների հաշվարկման բանաձև`

  (ԱԳ * Տ / 365 * ՕՐ)*90% (– 10% եկամտահարկ), որտեղ

  ԱԳ` ներդրված ավանդի գումար
  Տ` տարեկան պարզ տոկոսադրույք
  ՕՐ` ավանդի ներդրման օրերի քանակ` հաշվի առնելով ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքի հ. 907 կետ 1, համաձայն որի ավանդի գումարի նկատմամբ ավանդի ներդրման և վերադարձման օրերի համար տոկոսագումար չի հաշվարկվում:
  Օրինակ 1
  Ավանդի ներդրման օրերի քանակ` 366 օր
  Ավանդի գումար` 40 000 000 AMD
  Տարեկան տոկոսադրույք` 9.5%

  40 000 000 * 9.5 /100 / 365 * 364 *90% = 3 410 630 AMD

 2. Ավանդների տարեկան տոկոսային եկամտաբերության հնարավոր հաշվարկը տոկոսագումարների վճարումների կանոնավոր հաճախականության դեպքում`

  APY= (1+r/n)n - 1, որտեղ

  APY` տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն
  r` տարեկան պարզ տոկոսադրույք
  n` մեկ տարվա ընթացքում տոկոսագումարների կապիտալացման հաճախականությունը

  Եթե տոկոսագումարները վճարվում են ամեն ամիս`
  n = 12 , ապա`
  APY= (1+0.093/12)12 - 1,
  APY=0.0971*100=9.71%

  Եթե տոկոսագումարները վճարվում են ժամկետի վերջում`
  n =1 , ապա`
  APY= (1+0.095/1)1 - 1,
  APY=0.095*100=9.5%

Ավանդատուի իրավունքների պաշտպանության վերաբերյալ տեղեկատվություն

Հաշվի սպասարկումից կամ ավանդային պայմանագրից բխող վեճերն ու տարաձայնությունները լուծվում են փոխադարձ համաձայնությամբ: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում ավանդատուի իրավունքները ենթակա են պաշտպանության դատական կարգով, օրենքով սահմանված դեպքերում` արբիտրաժի միջոցով, ինչպես նաև` ֆինանսական համակարգի հաշտարարի միջոցով: Ավանդատուն կարող է իր իրավունքների պաշտպանությունն իրականացնել անձամբ կամ լիազոր ներկայացուցչի միջոցով: Բանկն իրավունք չունի ավանդային պայմանագրի կնքումը պայմանավորել արբիտրաժային համաձայնության կնքմամբ:

Այլ տեղեկատվություն

 1. Տոկոսների հաշվեգրումն իրականացվում է ամեն օր:
 2. Ֆիզիկական անձանց ավանդի գծով հաշվեգրված տոկոսագումարը ենթակա է հարկման եկամտահարկով` ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխան, որի դրույքաչափն է 10%: Ավանդատուին վճարվում է արդեն իսկ հարկված տոկոսագումարը:
 3. Եթե ավանդի մարման օրը համընկնում է տոն և/կամ հանգստյան օրվա հետ, ապա ավանդի մարման օր է համարվում դրան հաջորդող աշխատանքային օրը:
 4. Բանկում ներդրված ավանդներն երաշխավորվում են ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխան` Ֆիզիկական անձանց Ավանդների հատուցումն երաշխավորող հիմնադրամի կողմից: Ավանդների երաշխավորվող սահմանաչափերը հետևյալն են`
  • եթե ավանդատուն անվճարունակ բանկում ունի միայն դրամային բանկային ավանդ, ապա երաշխավորված ավանդի չափը տասը միլիոն հայկական դրամ է
  • եթե ավանդատուն անվճարունակ բանկում ունի միայն արտարժութային բանկային ավանդ, ապա երաշխավորված ավանդի չափը հինգ միլիոն հայկական դրամ է
  • եթե ավանդատուն անվճարունակ բանկում ունի դրամային և արտարժութային բանկային ավանդներ, և դրամային բանկային ավանդի գումարը հինգ միլիոն հայկական դրամից ավել է, ապա երաշխավորվում է միայն դրամային ավանդը` մինչև տասը միլիոն հայկական դրամով
  • եթե ավանդատուն անվճարունակ բանկում ունի դրամային և արտարժութային բանկային ավանդներ, և նրա դրամային բանկային ավանդի գումարը պակաս է հինգ միլիոն հայկական դրամից, ապա երաշխավորվում է դրամային բանկային ավանդն ամբողջությամբ և արտարժութային բանկային ավանդը` հինգ միլիոն դրամի և հատուցված դրամային բանկային ավանդի տարբերության չափով:
   Նույն բանկում բոլոր դրամային ավանդները համարվում են մեկ ավանդ, բոլոր արտարժութային ավանդները նույնպես համարվում են մեկ ավանդ: Համատեղ ավանդը համարվում է առանձին ավանդ՝ պայմանագրով սահմանված մասնաբաժնի չափով: Երաշխավորման դիմաց ավանդատուից որևէ գործողություն կամ հատուցում չի պահանջվում:
 5. Ժամկետային ավանդի հաշվի սպասարկումն իրականացվում է բանկային հաշիվների միջոցով: Հաշիվների տարեկան սպասարկումն իրականացվում է բանկի սակագների և դրույքաչափերի համաձայն և նախատեսված է սպասարկման պայմանագրի 2.4 կետով:

Վերադառնալ ցանկին

Թարմացված է` 08/01/2020 08:52


Ռեզիդենտ է համարվում այն ֆիզիկական անձը, որը հարկային տարում (հունվարի 1-ից դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ) սկսվող կամ ավարտվող տասներկուամսյա ցանկացած ժամանակահատվածում գտնվել է Հայաստանի Հանրապետությունում ընդհանուր առմամբ 183 օր և ավելի, կամ որի կենսական շահերի կենտրոնը Հայաստանի Հանրապետությունում է, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետությունում պետական ծառայության մեջ գտնվող ժամանակավորապես Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս աշխատող ֆիզիկական անձը: