Վարկային գիծ

Սպառողական վարկեր

Վարկային գիծ

Սպառողական վարկեր

Ավանդի և պարտատոմսերի գրավով վարկային գիծ

Վարկի հիմնական պայմանները

Ավանդի և պարտատոմսերի գրավով վարկային գիծ*

Նպատակային նշանակությունը

Սպառողական նպատակների համար:

Վարկառուի նկատմամբ պահանջները

  • «Յունիբանկ» ԲԲԸ-ի պարտատոմս/ավանդատու հանդիսացող ֆիզիկական անձ
  • տարիքային սահմանափակում չկա

Ներկայացվող փաստաթղթերը

  • դիմում

  • անձնագիր կամ ID

  • սոցիալական քարտ կամ բացակայության մասին տեղեկանք

Վարկային գծի գումարը

«Յունիբանկ» ԲԲԸ-ում գործող պարտատոմսի/ավանդի գումարի մինչև 90% չափով

Արժույթը

ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո

Վարկային գծի ժամկետը

մինչև պարտատոմսի/ավանդի մարման ժամկետի ավարտը, երկարաձգման հնարավորությամբ

Ապահովվածությունը

«Յունիբանկ» ԲԲԸ-ում գործող ավանդ/պարտատոմս

Տարեկան տոկոսադրույքը

ՀՀ դրամ` +3.2% գործող ավանդային կամ պարտատոմսի պայմանագրի տոկոսադրույքին, բայց ոչ պակաս քան 13.2% տարեկան

ԱՄՆ դոլար` +3.2% գործող ավանդային կամ պարտատոմսի պայմանագրի տոկոսադրույքին, բայց ոչ պակաս քան 8.2% տարեկան

եվրո` +3.2% գործող ավանդային կամ պարտատոմսի պայմանագրի տոկոսադրույքին, բայց ոչ պակաս քան 8.2% տարեկան

Ավանդի կամ պարտատոմսերի արժույթից տարբեր արժույթով վարկը տրամադրելիս, տոկոսադրույքը հաշվարկվում է հետևյալ կերպ` պահանջվող վարկի արժույթով ավանդի կամ պարտատոմսի գործող առավելագույն տոկոսադրույք համապատասխան ժամկետի համար +3.2%, սակայն նվազագույնը 13.2% կամ 8.2%` համապատասխան արժույթների համար:
Արտարժույթով տրամադրված վարկերի դեպքում արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխությունները կարող են ազդեցություն ունենալ վարկի մարումների վրա:

Վարկի տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա: Փաստացի տարեկան տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը` տոկոսագումարները եւ այլ վճարները սահմանված ժամկետներում եւ չափերով կատարելու դեպքում: Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ՀՀ դրամ`9.94%-18.71%, ԱՄՆ դոլար` 9.82%-15.01%. Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգը կարող եք գտնել այստեղ :

Քարտի տեսակը

Arca Classic, Visa Classic

Քարտի տարեկան սպասարկման վճարը

Ըստ բանկի սակագների

Կանխիկացման միջնորդավճարը

Ըստ բանկի սակագների

Վարկային գծի ակտիվացման միջնորդավճար

-

Մարման կարգը

Ամենամսյա մարումներ կամ ժամկետի վերջում` հաճախորդի նախընտրությամբ:

Վարկի վաղաժամկետ մարում թույլատրվում է առանց տույժերի:

Ուշադրություն` տոկոսագումարների և վարկի գումարի մարումները ժամանակին չկատարելու դեպքում վարկառուի մասին տեղեկատվությունը կարող է գրանցվել վարկային ռեգիստրում: Վարկային պարտավորությունների չկատարման դեպքում հնարավոր է պատավորությունների մարում վարկառուի գրավի հաշվին:

Տույժեր

Գերսահմանի գերազանցման դիմաց հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույքը համաձայն բանկի սակագների:

Սպառողի համար վարկի հասանելիությունը սահմանափակող այլ պայմաններ չկան: Վարկի ձևակերպումը կատարվում է բանկում:

Վարկի տրամադրման դրական գործոններն են հաճախորդի վարկունակությունը, դրական վարկային պատմության առկայություն, համապատասխանությունը սկորինգային համակարգին և այլն:

Վարկի մերժման գործոններն են հաճախորդի եկամուտների անբավարար լինելը, բացասական վարկային պատմության առկայությունը, ներկայացված տեղեկատվության կամ փաստաթղթային փաթեթի թերի կամ անարժանահավատ լինելը, վարկային ծանրաբեռնվածությունը (գործող վարկերի հանրագումար) և այլն:

Նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը բանկը տրամադրում է Անհատական թերթիկ՝ համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված «Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները» կանոնակարգ 8/05-ի:

Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման կայացման ժամկետները

Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման կայացման առավելագույն ժամկետը կազմում է 3 աշխատանքային օր, հաճախորդի կողմից անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո:

Վարկային հայտի վերաբերյալ կայացրած որոշման մասին Բանկը տեղյակ է պահում հաճախորդին 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Վարկը տրամադրվում է հաճախորդին բոլոր անհրաժեշտ պայմանագրերը կնքելուց հետո 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում:


Վերադառնալ ցանկին

Թարմացված է` 15/05/2019 10:20